Cijfers gemeenten
Online test
Kennisbank

 

PCR-testen worden alleen terugbetaald/aanbevolen in de volgende gevallen:

 1. Symptomatische mensen vóór ziekenhuisopname
 2. Symptomatische mensen die het risico lopen op ernstige ziekteprogressie risicogroep 2 en 3 (Krinko), ouderen met een Clinical Frailty Score (CFS) 5-9)
 3. Symptomatische mensen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven
 4. Symptomatisch zorgpersoneel, in contact met patiënten
 5. In geval van cluster in een woonzorgcentrum
 6. Ernstig immuungecompromitteerde asymptomatische mensen, vóór ziekenhuisopname

Buiten deze voorwaarden wordt 45 € aangerekend aan de patiënt.

COVID-19 SEROLOGIE

Een nieuw koninklijk besluit (inwerkingtreding op 01/09/2023) stelt de voorwaarden om rekening te houden met de serologische tests die zijn uitgevoerd voor de opsporing van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus.

De nomenclatuur 554971-554982 mag enkel gefactureerd worden bij het RIZIV:

 1. In het kader van een differentiaaldiagnose in uitzonderlijke situaties op ziekenhuisniveau, wat betreft mensen die immuungecompromitteerd zijn of verdacht worden van MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) met een negatieve PCR.
 2. Voorafgaand aan toediening van profylactische behandeling voor immuungecompromitteerde patiënten.
 3. De test moet zijn voorgeschreven door een medisch specialist.
 4. Deze dienst kan bij het RIZIV maximaal tweemaal per periode van 6 maanden in aanmerking worden genomen

Buiten deze voorwaarden wordt 9,60 € aangerekend aan de patiënt

 

Les tests PCR sont remboursés / recommandés uniquement dans les cas suivants:

 1. Personnes symptomatiques avant une hospitalisation
 2. Personnes symptomatiques présentant un risque de progression grave de la maladie groupes à risque 2 et 3 (Krinko), personnes âgées avec un Score de Fragilité Clinique (SFC) 5-9)
 3. Personnes symptomatiques séjournant dans un établissement de soins de longue durée
 4. Personnel de soin symptomatique, en contact avec des patients
 5. En cas de cluster dans les MR et MRS
 6. Personnes sévèrement immunodéprimées asymptomatiques, avant hospitalisation

En dehors de ces conditions, 45 € sont facturés au patient.

SEROLOGIE COVID-19

Un nouvel arrêté royal (entrant en vigueur le 01/09/2023) fixe, à nouveau, les conditions pour porter en compte à l’INAMI les tests sérologiques exécutés pour la détection d’anticorps contre le virus SARS-CoV-2.

La prestation 554971-554982 peut être portée en compte à l’INAMI uniquement:

 1. Dans le cadre d’un diagnostic différentiel dans des situations exceptionnelles au niveau hospitalier, comme pour les personnes immunodéprimées ou suspectées de MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) avec une PCR négative.
 2. Avant l’administration d’un traitement prophylactique pour les patients immunodéprimés.
 3. Le test doit être prescrit par un médecin spécialiste.
 4. Cette prestation peut être portée en compte à l’INAMI maximum 2 fois par période de 6 mois

En dehors de ces conditions, 9.60 € sont facturés au patient

 


©2012 - 2024 • Department of Family Medicine and Chronic CareContact

Links to SciensanoReisadviesFODECDCKind & GezinWHO