Vrije Universiteit Brussel


Bekwaamheidsproef

Aanmelding bekwaamheidsproef

De aanmelding voor de pre-specialisatiestage huisartsgeneeskunde dient te gebeuren voor 1 december van het lopende academiejaar. Late instromers kunnen zich nog aanmelden mits een goede motivering voor 1 april. De aanmelding gaat gepaard met een CV en een motivatie waarom de student de manama huisartsgeneeskunde wil volgen.

Fases van de interuniversitaire bekwaamheidsproef

Fase 1: De formele selectievoorwaarden

In de eerste fase van de procedure wordt een long list opgemaakt op basis van formele inclusiecriteria (diploma’s, taalvereiste, C1 attest, ...)

Fase 2: Inhoudelijk selectievoorwaarden

In de tweede (eigenlijke inclusie-) fase worden attitude, vaardigheden en kennis getoetst. Deze fase heeft niet enkel een loutere bekwaamheidstoetsing als doel maar dient ook om de kandidaat een beter inzicht te geven in hun eigen functioneren. Het bekwaamheidsprofiel dat hieruit voortvloeit is dan een eerste aanzet voor het opmaken van de leeragenda. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke attitude en professionele performantie in de klinische/medische praktijk. Attitude, kennis en vaardigheden in de klinische praktijk worden getest met gestandaardiseerde testen met de CANMEDS-rollen als leidraad. Kandidaten worden beoordeeld op communicatie- en consultatievaardigheden, theoretische bagage, probleemoplossend klinisch redeneren, professionalisme, etc.

Fase 3: Herkansing

In een derde fase wordt een jury-examen aangeboden aan de kandidaten die niet slaagden voor de tweede fase. Op deze manier krijgt elke kandidaat een herkansing en gelegenheid tot verdediging na de eigenlijke bekwaamheidsproef in fase 2.

©2005 • Vakgroep Huisartsgeneeskunde • Vrije Universiteit Brussel • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel-Jette
Tel.: +32 2 477.43.11 • Fax.: +32 2 477.43.01 • huisarts@vub.ac.be